Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Dinsdag 17 november 2015

Contactgegevens
Suetanpad 5
2381 ED Zoeterwoude
T 071 - 580 31 68
E secretaris@oudzoeterwoude.nl

Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Zoeterwoudse historie onder de hamer

De Stich­ting Oud Zoe­ter­wou­de heeft zijn zin­nen ge­zet op unie­ke his­to­ri­sche do­cu­men­ten uit de ge­meen­te die woens­dag wor­den ge­veild. Top­stuk is een ma­nu­script­kaart uit 1629 van de be­roem­de land­me­ter Jan Pie­tersz Dou.

Re­gis­ter­taxa­teur Arne Steen­kamp buigt zich over de bij­zon­de­re ka­vel in het Leid­se vei­ling­huis Bur­gers­dijk & Nier­mans. ,,Dit is een uniek do­cu­ment, ge­maakt op een goed stuk per­ka­ment. Een ka­das­tra­le kaart, ge­maakt door Dou, van een stuk grond in ei­gen­dom van ene Claes Claesz van Leeu­wen. Waar­schijn­lijk heeft Van Leeu­wen de land­me­ter op­dracht ge­ge­ven om zijn be­zit in kaart te bren­gen.’’

Op de kaart zijn mi­nus­cu­le boom­pjes te zien, de ge­schre­ven ver­kla­ring van Dou is ver­sierd met een mooie om­lijs­ting. ,,Kwa­li­teits­werk. En bo­ven­dien uniek: van zo’n kaart werd er maar een ge­maakt. Op de markt kom je ze nog wei­nig te­gen.’’

In to­taal wor­den er ze­ven ka­vels met do­cu­men­ten ge­veild. Het gaat naast de ma­nu­script­kaart om oor­kon­des met ze­gels uit 1457 en 1462 en uit de pe­ri­o­de rond 1600, om do­cu­men­ten uit de 18de eeuw met be­trek­king tot en­ke­le hui­zen aan de Noord Aa, stuk­ken over een huis met grond bui­ten de Koe­poort en en­ke­le stuk­ken over een dis­puut tus­sen twee men­sen in de 19de eeuw over een tuin ge­naamd Oos­ter­hof.

De do­cu­men­ten vor­men een unie­ke aan­vul­ling op de be­staan­de ken­nis van de ge­schie­de­nis van de ge­meen­te, denkt Hen­ny Wit­te­naar, se­cre­ta­ris van Oud Zoe­ter­wou­de. ,,De to­ta­le vei­ling­waar­de is zo’n 1100 euro. Het geld heb­ben we in­mid­dels, hoe­wel we ho­pen dat de ge­meen­te ook iets bij­draagt. Nu al­leen nog de stuk­ken in han­den zien te krij­gen.’’

Laura Heerlien