Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 6 januari 2017

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Magdalena Moors-leerstoel

 

Aan de Universiteit Leiden moet een Magdalena Moons-leerstoel komen. Dat wil althans een aantal oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging.

De hier­voor aan­ge­stel­de bij­zon­der hoog­le­raar moet on­der­zoek doen naar de stads­ge­schie­de­nis van Lei­den. De ini­ti­a­tief­ne­mers wil­len de plan­nen nog niet toe­lich­ten, 'om­dat de fi­nan­cie­ring nog niet rond is’, zegt voor­zit­ter An­dré de Jong van de Stich­ting Leer­stoel Mag­da­le­na Moons. Hij ver­wijst naar hun web­si­te.

De leer­stoel wordt ver­noemd naar Mag­da­le­na Moons, een ico­ni­sche vrouw die vol­gens de ver­ha­len een be­lang­rij­ke rol zou heb­ben ge­speeld bij het Lei­dens Ont­zet. Ze zou de Spaan­se be­vel­heb­ber Fran­cis­co Vald­ez - die ver­liefd op haar zou zijn ge­weest - heb­ben over­ge­haald om Lei­den in 1574 niet aan te val­len. In ruil daar­voor zou ze met hem trou­wen. Vald­ez liet zich vol­gens de ver­ha­len in­der­daad over­ha­len en stel­de de ver­o­ve­ring uit. Het bleek de on­der­gang voor de Span­jaar­den. Lei­den werd ont­zet.

De ver­zets­rol van Mag­da­le­na Moons werd in de ne­gen­tien­de eeuw ech­ter in twij­fel ge­trok­ken, his­to­ri­ci van die tijd noem­den het een my­the. ,,Het oor­deel van vroe­ge­re his­to­ri­ci over haar rol is in­mid­dels toe aan nieu­we toet­sing, nu re­cent be­wijs is ge­von­den van het hu­we­lijk tus­sen Mag­da­le­na Moons en haar Spaan­se min­naar Don Fran­cis­co'', al­dus de ini­ti­a­tief­ne­mers van de leer­stoel.

Het idee voor de bij­zon­de­re hoog­le­raar­s­post ont­stond vo­rig jaar, toen het 475 jaar ge­le­den was dat Moons ge­bo­ren werd. Door de his­to­rie rond het Lei­dens Ont­zet is er vol­gens de ini­ti­a­tief­ne­mers ’een on­ver­bre­ke­lij­ke drie­hoeks­re­la­tie tus­sen stad, uni­ver­si­teit en 3 ok­to­ber'. Van daar­uit komt het plan om een nieu­we leer­stoel te stich­ten. ,,Voor de stad zal deze het ge­zicht van het his­to­risch on­der­zoek zijn, voor de uni­ver­si­teit de trait d'u­nion met de lo­ka­le ac­ti­vi­tei­ten rond het erf­goed en met de rij­ke lo­ka­le ge­schie­de­nis.’’

Een woord­voer­der van de Leid­se uni­ver­si­teit laat we­ten dat er zo­ver be­kend nog geen ver­zoek is bin­nen­ge­ko­men voor deze leer­stoel. Op het eer­ste ge­zicht vindt ze het er 'voor de stad heel leuk uit­zien'. ,,Bij ie­der ver­zoek voor bij­zon­der hoog­le­raar­schap kij­ken we of het iets toe­voegt aan ons on­der­zoek en pro­fiel.’’

Bron: Leids Dagblad