Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Zaterdag 17 september 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Leidse historie voor Dummies

Boeken over de geschiedenis van Leiden zijn er in vele soorten en maten. Maar een klein handzaam totaaloverzichtje ontbrak. Tenminste, historicus Léon van der Hulst (1969) kon geen recent exemplaar vinden en daarom schreef híj De Kleine Geschiedenis van Leiden voor Dummies, dat vandaag op de markt verschijnt.

,,Het is ei­gen­lijk meer een in­lei­ding tot de Leid­se Ge­schie­de­nis'', be­na­drukt de au­teur. ,,Be­doeld voor Lei­de­naars of men­sen die een dag­je Lei­den doen of stu­den­ten die in Lei­den ko­men wo­nen.’’

Van der Hulst is een Ha­ge­naar die in Lei­den woon­de en stu­deer­de. Hij dook in de be­staan­de li­te­ra­tuur over de Leid­se his­to­rie en vat­te het bon­dig sa­men. ,,Het boek is het vier­de in een reeks over de ge­schie­de­nis van Ne­der­land­se ste­den. Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag wa­ren de eer­ste drie. Die over Den Haag heb ik ge­schre­ven.’’

De kor­te reeks blijkt een gat in de markt, zo doen de schrij­ver en zijn uit­ge­ver BBNC ge­lo­ven. In de aan­ko­men­de Leid­se edi­tie is ui­ter­aard veel aan­dacht voor Lei­dens Ont­zet, naast de op­komst en on­der­gang van de la­ken­in­du­strie, de eer­ste uni­ver­si­teit van Ne­der­land, de ramp met het kruit­schip, Rem­brandt, Boer­haave, Goeie Mie en na­tuur­lijk bur­ge­mees­ter Van der Werf.

Eric Fi­le­mon van de 3 Oc­to­ber Ver­ee­ni­ging, die jaar­lijks de rol van Van der Werf op zich neemt in de aan­loop naar 3 ok­to­ber, neemt van­daag het eer­ste exem­plaar in ont­vangst. Dat ge­beurt om 16.30 uur bij Van Stoc­kum Boek­ver­ko­pers aan de Breestraat 113. Het boek kost daar­na 8,99 euro.

Bron: Leidsch Dagblad