Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 8 april 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Brittenburg in Katwijk op App in 3D

Brittenburg in Katwijk komt tot leven in app "Time Travel Katwijk Brittenburg Limes"

Met een druk op de knop wis­selt de 3D-af­beel­ding op het te­le­foon- of ta­blet­scherm tus­sen het he­den en ver­le­den. Zo zie je het ene mo­ment strand­pa­vil­joen Dei­ning 19 en een se­con­de la­ter een kaal land­schap met aan de an­de­re kant de le­ger­plaats. Het heeft iets weg van Goog­le street­view, maar dan naast de Uit­wa­te­ring op het Kat­wijk­se strand. In het pro­gram­ma zit een kom­pas, waar­door het beeld bij elke stap mee­draait.

De ruï­ne is sinds 1520 al­leen bij laag­tij of na een storm een paar keer ge­zien. De Brit­ten­burg is voor­al be­kend van ver­ha­len en een paar te­ke­nin­gen waar­op het ge­bouw met to­rens is te zien. Dat maak­te het voor de ma­kers van de ap­pli­ca­tie ex­tra in­ge­wik­keld. Veel soort­ge­lij­ke tijd­reis­pro­gram­ma's - zo­als die van een Ro­mein­se le­ger­plaats in Bo­de­gra­ven en het graf­veld van hu­ne­bed­bou­wers in Dalf­sen - zijn ge­ba­seerd op ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten. In het ge­val van de Brit­ten­burg is dat knap las­tig, om­dat er nooit fun­de­rin­gen zijn op­ge­gra­ven.

,,Daar­naast zijn de be­staan­de pren­ten moei­lijk te in­ter­pre­te­ren'', meent Ma­rie Fran­ce van Oor­souw van We­leer erf­goed­com­mu­ni­ca­tie. ,,Wat wel dui­de­lijk is, zit in het hart en dat is te zien op een te­ke­ning van Or­te­li­us uit 1581.’’ Ze doelt op een hor­re­um, een graan­op­slag­plaats uit de 2e eeuw na Chris­tus. Voor het pak­huis in de ap­pli­ca­tie is een exem­plaar uit En­ge­land als voor­beeld ge­bruikt. Daar om­heen zijn de mu­ren met hoek­to­rens uit de 4e eeuw na Chris­tus te zien. Klei­ne de­tails ma­ken de ap­pli­ca­tie le­ven­dig: een sol­daat op een paard en Ro­mei­nen die de muur bou­wen, maar ook he­den­daag­se strand­wan­de­laars.

Maquet­te

Het mi­li­tai­re com­plex is al­leen nog van een af­stand­je te be­kij­ken. ,,We wil­len nog een di­gi­ta­le ma­quet­te ma­ken zo­dat je uit­ein­de­lijk door het fort kan lo­pen'', zegt Reij­ers. Ook wil The Mis­sing Link de ap­pli­ca­tie ver­ta­len in het En­gels en Duits. Wie het pro­gram­ma ge­bruikt, komt bo­ven­dien veel over de Ro­mein­se tijd te we­ten door de ver­ha­len die erin zijn ver­werkt.

Het fort is mo­men­teel van­uit vier oog­pun­ten te zien: een bij de Uit­wa­te­ring en drie op het Kat­wijk­se strand. ,,We heb­ben er­voor ge­ko­zen om men­sen niet de zee in te ja­gen, dus van­uit die hoek is de Brit­ten­burg niet te zien'', grapt Reij­ers. 

De App is gratis te downloaden in de App Store of Google PLay

Bron: Leidsch Dagblad