Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Maandag 7 maart 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Archeologische opgravingen tuindersgebied Trappenberg, Rijnsburg

Re­cen­te op­gra­vin­gen heb­ben aan­ge­toond dat het Rijns­burg­se tuin­ders­ge­bied Trappenberg al lang in ge­bruik is bij de mens. Zo zijn de res­tan­ten ge­von­den van een com­ple­te ne­der­zet­ting uit de late IJ­zer­tijd (250 voor Chris­tus). Het gaat om drie woon­hui­zen op voor­ma­li­ge duin­top­pen, een wa­ter­put, een graf maar ook grep­pels en ploeg­spo­ren op de ak­ker­tjes.

Ti­zi­a­no Goos­sens, pro­ject­lei­der van Ar­che­o­lo­gisch On­der­zoek Lei­den (Ar­chol), is ver­guld met de vond­sten. „Het is dui­de­lijk dat dit ge­bied al heel lang is be­woond. Er zijn zelfs spo­ren ge­von­den uit de brons­tijd, on­ge­veer 5000 jaar ge­le­den.’’

Men­sen woon­den vol­gens Goos­sens graag op deze duin­top­pen. ,,Ze bouw­den hun huis let­ter­lijk hoog en droog. In de late IJ­zer­tijd hiel­den ze klein­vee zo­als scha­pen en run­de­ren en spo­ra­disch een paard. Het vee kon op de la­ge­re en nat­te­re stuk­ken grond gra­zen. Er er was ook ak­ker­bouw. We heb­ben ploeg­spo­ren ge­von­den die met een zo­ge­he­ten eer­ge­touw zijn ge­maakt.’’

De com­bi­na­tie van alle vond­sten, een com­ple­te ne­der­zet­ting, maakt dit een bij­zon­de­re op­gra­ving. Goos­sens en zijn col­le­ga's gaan de ko­men­de da­gen de dras­si­ge wei­den on­der­zoe­ken waar ook grep­pels zijn ge­gra­ven. ,,Wel­licht vin­den we pol­len en stuif­meel voor na­der on­der­zoek. We ho­pen zo meer dui­de­lijk­heid te krij­gen over hoe deze men­sen in en van de na­tuur leef­den.”

Bron: Leidsch Dagblad