Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Donderdag 25 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Historische Verenigingen betreuren verplaatsen streekarchief

De historische verenigingen in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop betreuren de verhuizing van het Streekarchief Rijnlands Midden naar Leiden.

Het voor­ne­men van de col­le­ges van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de drie ge­meen­ten, om het streek­ar­chief vol­gend jaar van­uit het oude raad­huis aan het Bur­ge­mees­ter Vis­ser­park in Alp­hen naar Erf­goed Lei­den te ver­plaat­sen, valt slecht bij de his­to­ri­sche ver­e­ni­gin­gen.

,,Het is een ver­ar­ming als de fy­sie­ke aan­we­zig­heid van een ar­chief straks niet meer in het ei­gen ge­bied is’’, zegt Edu­ard Heij­ers, voor­zit­ter van de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging Alp­hen aan den Rijn en woord­voer­der van de an­de­re his­to­ri­sche ver­e­ni­gin­gen in de drie ge­meen­ten. ,,Wij zou­den graag zien dat er een per­ma­nent steun­punt in Alp­hen blijft zit­ten, waar bur­gers in­for­ma­tie kun­nen op­vra­gen. Dat zou goed kun­nen in het stad­huis of in de open­ba­re bi­bli­o­theek.’’

De col­le­ges van Alp­hen, Kaag & Braas­sem en Nieuw­koop kie­zen uit kos­ten­over­we­gin­gen voor een ver­hui­zing van het streek­ar­chief, dat nu nog deels in de kel­der van het oude ge­meen­te­huis aan het Vis­ser­park in Alp­hen zit. Al eer­der ver­huis­de een groot deel van het pa­pie­ren ar­chief naar het Gou­we­depot in Gou­da.

Vol­gens de drie ge­meen­te­be­stu­ren le­vert een ver­hui­zing naar Lei­den geen ach­ter­uit­gang in ser­vi­ce op. On­ge­veer de helft van de vijf­hon­derd jaar­lijk­se be­zoe­kers van het streek­ar­chief Rijn­lands Mid­den komt niet uit de di­rec­te om­ge­ving; daar­voor maakt het niet veel uit of ze naar Alp­hen of Lei­den moe­ten, zo is de ge­dach­te. De op­ruk­ken­de di­gi­ta­li­se­ring maak­te het daar­naast een stuk mak­ke­lij­ker om van­uit huis stuk­ken on­li­ne te raad­ple­gen.

Bron: Leidsch Dagblad