Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Dinsdag 16 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Verbouwing watertoren van Noordwijk

De watertoren in Noordwijk vormt al jaren inzet van discussie. Omwonenden zien de verbouwplannen van architect Bart Akkerhuis niet zitten. Bemiddeling leverde niets op. Aan de gemeenteraad de taak een oordeel te vellen in dit uitvoerige dossier.

De dis­cus­sie over het rijks­mo­nu­ment da­teert al van 2002. Het ge­bouw, dat drie jaar eer­der door de ge­meen­te was aan­ge­kocht, was in­zet van een prijs­vraag. Van de 31 deel­ne­mers won Ak­ker­huis. Naast een wo­ning wil­de hij het mar­kan­te bouw­werk als uit­kijk­to­ren be­hou­den. Daar­naast wil­de hij in het ge­bouw plek bie­den aan le­zin­gen, mu­ziek­uit­voe­rin­gen en an­de­re sociaal-maatschappelijke eve­ne­men­ten.

Buurt­be­wo­ners ver­zet­ten zich al lan­ge tijd te­gen deze plan­nen. Ze span­den ruim tien jaar ge­le­den met suc­ces een rechts­zaak aan. Van­we­ge het ont­bre­ken van een goe­de ruim­te­lij­ke on­der­bou­wing ging er een streep door de ver­bou­wing. Van­af 2012 is er door ver­schil­len­de wet­hou­ders met ver­schil­len­de groe­pe­rin­gen over­legd om als­nog tot een ver­ge­lijk te ko­men. Na goed 2,5 jaar pra­ten con­clu­deert de ge­meen­te dat er on­o­ver­brug­ba­re ver­schil­len blij­ven be­staan, on­danks de no­di­ge con­ces­sies van Ak­ker­huis.

Om­wo­nen­den vre­zen aan­tas­ting van pri­va­cy door­dat er gro­te ra­men aan de zij­kant van de to­ren wor­den aan­ge­bracht. Ook de open­stel­ling van de uit­kijk­to­ren baart zor­gen. Om te voor­ko­men dat be­zoe­kers in de tui­nen van de bu­ren kun­nen kij­ken, wordt de bo­ven­ste ver­die­ping met glas af­ge­schermd. Dat voor­komt ook ge­luids­over­last, een an­de­re klacht van be­wo­ners. De ra­men krij­gen ver­ti­ca­le la­mel­len, zo­dat licht­over­last wordt be­perkt.

Ook de open­stel­ling is met in­stem­ming van Ak­ker­huis be­perkt. Zo gaat de uit­kijk­to­ren nog maar zes keer per jaar open, der­tig be­zoek­da­gen min­der. Het aan­tal voor­stel­lin­gen gaat van veer­tig naar even­eens zes. Ook is het de be­doe­ling dat de to­ren tij­dens Open Mo­nu­men­ten­dag is te be­zich­ti­gen. De ge­meen­te ver­wacht geen par­keer­pro­ble­men.

Om ein­de­lijk een be­sluit te ne­men, wordt de raad voor­ge­steld in te stem­men met de bouw­ver­gun­ning en aan­pas­sing van het be­stem­ming­plan. On­der­tus­sen houdt Noord­wijk wel re­ke­ning met be­roep van om­wo­nen­den en claims van­we­ge plan­scha­de.

Bron: Leidsch Dagblad