Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 20 januari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Conflict kruithuisjes gemeente Teylingen

De ge­meen­te Teylingen besloot vo­rig jaar in over­leg met projectontwikkelaar Van Rui­ten het be­stem­mings­plan van een stuk grond aan de Rijnburgerweg aan te pas­sen zo­dat het voor­ma­li­ge mu­ni­tie­de­pot, de zo­ge­he­ten 'kruit­huis­jes', kon wor­den ge­bruikt voor de op­slag van spul­len van mu­sea en ver­e­ni­gin­gen. Toen het plan in­wer­king trad, kwam de pro­ject­ont­wik­ke­laar met het idee om de per­ce­len vol te bou­wen. Ge­heel tot ver­ras­sing van de ge­meen­te mocht dit vol­gens het nieu­we be­stem­mings­plan dat zij­zelf een paar maan­den daar­voor had vast­ge­steld.

In­mid­dels heeft de ge­meen­te een her­zie­ning van het be­stem­mings­plan in wer­king ge­steld waar­door de plan­nen van de pro­ject­ont­wik­ke­laar wor­den ge­dwars­boomd. „Ons bouw­plan kan de prul­len­mand in”, meent de pro­ject­ont­wik­ke­laar. „De mu­sea, ver­e­ni­gin­gen en His­to­risch Erf­goed Lei­den wor­den de dupe van dit be­leid.”

Ge­du­ren­de de voor­be­rei­ding van het nieu­we be­stem­mings­plan 'Bui­ten­ge­bied Tey­lin­gen' ging de ge­meen­te in over­leg met Van Rui­ten. Uit naam van zijn non-pro­fit or­ga­ni­sa­tie schreef de pro­ject­ont­wik­ke­laar een brief in mei 2013 aan de ge­meen­te dat hij geen gro­te ge­bou­wen zou neer­zet­ten als het be­stem­mings­plan wordt aan­ge­past: „Er ver­an­dert niets aan het com­plex, alle ge­bou­wen blij­ven staan. De aan­we­zi­ge bouw­wer­ken wor­den in de oor­spron­ke­lij­ke staat her­steld en ook de be­plan­ting wordt weer in de ori­gi­ne­le staat (te­rug)ge­bracht.”

Ook een an­de­re or­ga­ni­sa­tie, Stich­ting Mi­li­tair Erf­goed, schrijft in die­zelf­de pe­ri­o­de een brief van ge­lij­ke strek­king aan de ge­meen­te­raad van Kat­wijk - een ge­deel­te van het ter­rein ligt in deze kust­ge­meen­te. „De Stich­ting Mi­li­tair Erf­goed maakt zich sterk voor het be­houd van waar­de­vol mi­li­tair erf­goed in Ne­der­land. SME is de me­ning toe­ge­daan dat ener­zijds de com­plexen be­lang­rij­ke be­hou­dens­waar­di­ge com­plexen zijn en an­der­zijds dat de ei­ge­naar, His­to­risch Erf­goed Lei­den, op ui­terst zorg­vul­di­ge wij­ze deze com­plexen her­be­stem­min­gen geeft die van res­pect voor de be­staan­de bouw­wer­ken ge­tui­gen.”

Bei­de brie­ven zijn ge­schre­ven met de gro­te over­tui­ging om de his­to­ri­sche kruit­huis­jes te be­hou­den en op te knap­pen. De ge­meen­te gaat om en voegt in het be­stem­mings­plan de zin toe dat naast agra­risch ge­bruik de per­ce­len 'te­vens zijn be­stemd voor op­slag en stal­ling van de ma­te­ri­a­len van mu­sea en ver­e­ni­gin­gen'.

Een on­schul­di­ge zin zo lijkt het op het eer­ste oog. Maar de ge­vol­gen van die ene aan­pas­sing zijn voor de ge­meen­te ver­strek­kend. Voor Van Rui­ten gol­den van­af dat mo­ment de­zelf­de bouw­re­gels als voor agra­riërs.

Het­geen de be­stuur­ders op het ge­meen­te­huis al die ja­ren niet wil­den dat zou ge­beu­ren, ge­beur­de nu toch. Met het nieu­we be­stem­mings­plan in de hand kon de pro­ject­ont­wik­ke­laar aan de slag met de bouw van gro­te pan­den. De ge­meen­te voel­de zich hier­door ge­nood­zaakt om snel de door Van Rui­ten ver­foei­de her­zie­ning in wer­king te stel­len.

Wat nu? In de ge­meen­te­raad wordt de her­zie­ning op 4 fe­bru­a­ri be­han­deld. „Als het wordt af­ge­keurd dan kan hij bou­wen", zegt de wet­hou­der. "Maar daar ga ik niet van­uit.”

Van Rui­ten gaat er juist wel van­uit dat de ge­meen­te­raad in zijn voor­deel zal be­slui­ten. Is dit niet het ge­val dan wil hij in een over­leg als­nog tot een op­los­sing ko­men. Een gang naar de rech­ter ziet hij niet snel ge­beu­ren, want bij His­to­risch Erf­goed Lei­den 'pas­sen geen rechts­za­ken'.

Bron: Leidsch Dagblad