Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 2 december 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Archeologen vinden Romeinse waterput

Ar­che­o­loog Ewan Mol toont twee vond­sten uit de twee­de eeuw na Chris­tus. Hij en zijn col­le­ga's heb­ben in het ge­bied tus­sen de In­du­strie­weg en Ko­nin­gin Ju­li­a­nalaan in Kat­wijk op­nieuw bij­zon­de­re vond­sten ge­daan. In een wa­ter­put - die la­ter als een soort af­valkuil werd ge­bruikt - heb­ben ze mun­ten, en een stuk schoen van een sol­daat ge­von­den. ,,Dat laat­ste we­ten we door de le­ren zool waar spij­kers in zijn ge­sla­gen'', zegt Mauri­ce Lan­ge­veld, pro­ject­lei­der en ar­che­o­loog bij Tran­sect. ,,De schoen be­hoor­de tot de stan­daard­uit­rus­ting van een Ro­mein­se mi­li­tair.’’ In de put lig­gen ook bron­zen mun­ten. Eén is nog he­le­maal in tact, om­dat het on­der het grond­wa­ter­ni­veau (twee me­ter) is ge­von­den. ,,Die munt is ge­sla­gen on­der An­to­ni­nus Pius die van 138 tot 161 na Chris­tus de Ro­mein­se kei­zer was'', be­ves­tigt Lan­ge­veld.

Ver­der ligt er al­ler­lei 'huis­af­val' dat door de die­pe lig­ging goed is ge­con­ser­veerd. Pot­ten, pan­nen, bot­ten, maar ook or­ga­ni­sche ma­te­ri­a­len als hout en leer. ,,Dat is voor ons erg in­te­res­sant. Ver­ge­lijk het met een vuil­nis­zak die je ka­pot trekt. Wat je daar­in vindt, zegt veel over bij­voor­beeld de ge­zins­sa­men­stel­ling, het di­eet en wat voor voor­wer­pen de be­wo­ners ge­bruik­ten.’’