Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Donderdag 3 december 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Witte Kerk Noordwijkerhout weer tiptop in conditie

Een lik­je verf, nieuw stuc­werk en her­stel van het dak. Het is maar een frac­tie van de werk­zaam­he­den die zijn uit­ge­voerd tij­dens de maan­den­lan­ge res­tau­ra­tie van de Wit­te Kerk in Noord­wij­ker­hout. Het be­kend­ste ge­bouw van het dorp stond sinds Pa­sen in de stei­gers. Zo­wel bin­nen- als bui­ten­kant moest er­aan ge­lo­ven. Het kar­wei is nu na­ge­noeg ge­klaard.

Een aan­ne­mer werk­te van april tot au­gus­tus aan de bui­ten­kant van de kerk. An­kers wer­den op­nieuw in­ge­met­seld, het dak en de go­ten wer­den her­steld en bui­ten­mu­ren wer­den op­nieuw ge­schil­derd. Daar­na start­ten de werk­zaam­he­den bin­nen.

De ge­schat­te kos­ten van de res­tau­ra­tie lig­gen op 200.000 euro, maar een eind­af­re­ke­ning is nog niet ge­maakt. Pran­ger: ,,Ik ver­wacht niet dat we daar over­heen gaan, maar je weet het nooit. Deze of vol­gen­de maand we­ten we het ze­ker.’’

Zo’n 65 pro­cent van de voor­af af­ge­spro­ken kos­ten, on­ge­veer 130.000 euro, wordt ge­sub­si­di­eerd van­uit de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed, een on­der­deel van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, Cul­tuur en We­ten­schap. De ove­ri­ge 35 pro­cent, plus even­tu­e­le ex­tra kos­ten, komt voor ei­gen re­ke­ning.

Esmee Splinter