Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Vrijdag 20 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Vier nieuwe gemeentelijke monumenten in Voorschoten

Voor­scho­ten heeft vier nieu­we ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten: de bi­bli­o­theek aan de Wijn­gaar­den­laan met de er­ach­ter ge­le­gen voor­ma­li­ge di­rec­teurs­wo­ning, het ri­ool­ge­maal aan de Mo­len­laan, de aula en het toe­gangs­hek van de al­ge­me­ne be­graaf­plaats Ro­sen­burgh en de brug­hek­ken van de Ter Horst­brug en Dui­ven­voord­sche­brug op de Veur­se­weg.

B en W heb­ben bij de aan­wij­zing ge­ke­ken naar cri­te­ria als cul­tuur­his­to­ri­sche, ar­chi­tec­to­ni­sche en en­sem­ble­waar­de. Ook gaaf­heid, zeld­zaam­heid en her­ken­baar­heid speel­den een rol. De vier mo­nu­men­ten wor­den toe­ge­voegd aan de zes­tig ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten en 53 rijks­mo­nu­men­ten die Voor­scho­ten al had.

Voor­zit­ter Stan Des­sens van de Ver­e­ni­ging tot be­houd van Oud, Groen en Leef­baar Voor­scho­ten re­a­geert op­ge­to­gen. ,,Wij heb­ben ons al­tijd sterk ge­maakt om meer pan­den op de mo­nu­men­ten­lijst te plaat­sen, zo­dat ze eni­ge be­scher­ming ge­nie­ten.’’ Des­sens ver­wacht dat meer pan­den in Voor­scho­ten een mo­nu­men­ta­le sta­tus krij­gen. Als voor­beeld noemt hij de Johan Wil­lem Frisof­lat. ,,De pan­den zijn qua bouw­stijl ty­pe­rend voor een be­paal­de pe­ri­o­de.’’

Het bi­bli­o­theek­ge­bouw da­teert van de be­gin ja­ren der­tig. ,,Oor­spron­ke­lijk was het een School met den Bij­bel'', weet Des­sens. ,,Het is een mooi voor­beeld van een bouw­stijl uit die tijd.’’ Het bi­bli­o­theek­ge­bouw vormt sa­men met de di­rec­teurs­wo­ning één ge­heel en krijgt daar­om ook de mo­nu­men­ten­sta­tus. ,,Het was vroe­ger ge­brui­ke­lijk dat de di­rec­teur naast de school om zijn ta­ken als school­hoofd zo goed mo­ge­lijk te kun­nen uit­voe­ren.’’

Han­ne­ke de Waal van de bi­bli­o­theek is blij met de mo­nu­men­ta­le sta­tus. ,,Het is een mooi ge­bouw. Wie weet biedt de sta­tus een ope­ning om het pand te re­no­ve­ren, zo­dat de bieb hier ge­ves­tigd kan blij­ven.’’

De brug­gen in de Veur­se­weg zijn in 1938 aan­ge­legd. Ze lig­gen over de op­vaar­ten van de kas­te­len Ter Horst en Dui­ven­voor­de. ,,De brug­gen zelf zijn niet zo spec­ta­cu­lair'', legt Des­sens uit. ,,Het zijn puur de leu­nin­gen met de naam erin, die het ver­die­nen be­schermd te blij­ven.’’

De aula en het toe­gangs­hek van de al­ge­me­ne be­graaf­plaats Ro­sen­burgh geeft een tijds­beeld neer van de ja­ren ’60. De aula lijkt door de bouw in­ge­to­gen en be­slo­ten, maar heeft toch een gro­te open­heid. Het ge­maal, ten slot­te, da­teert van be­gin vo­ri­ge eeuw. Des­sens: ,,Er staat een ge­maal in een keu­rig huis­je. Dat maakt het bij­zon­der.’’