Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Vrijdag 20 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Archeologische resten gevonden in Katwijk

Bij­na 400 ar­che­o­lo­gi­sche res­ten zijn ge­von­den in het ge­bied tus­sen het ID-col­le­ge en het tank­sta­ti­on bij de krui­sing van de Ko­nin­gin Ju­li­a­nalaan en In­du­strie­weg in Kat­wijk. Het ziet er naar uit dat de vond­sten stam­men uit de Ro­mein­se tijd.

In de twee proef­sleu­ven die zijn ge­maakt, heb­ben ar­che­o­lo­gen stuk­ken hand­ge­maakt aar­de- en glas­werk, bot­ten van die­ren, een bron­zen ring en een gesp ge­von­den. Ook zijn bouw­ma­te­ri­a­len uit de twee­de eeuw na Chris­tus op­ge­gra­ven, zo­als dak­pan­nen, mor­tel, bak­steen en na­tuur­steen.

De vond­sten wer­den al in 2013 ge­daan, maar zijn nu pas be­kend­ge­maakt om­dat het eerst een 'in­ven­ta­ri­se­rend on­der­zoek' was. Deze week zijn ar­che­o­lo­gen in het af­ge­zet­te ge­bied ge­start met het ver­volg­on­der­zoek. Op de plek wil net­werk­be­heer­der Li­an­der het Trans­for­ma­tor­sta­ti­on - waar de ener­gie­voor­zie­ning wordt ge­re­geld - uit­brei­den. Om­dat de ge­meen­te Kat­wijk ver­moed­de dat er spo­ren van de Ro­mein­se ne­der­zet­ting on­der de grond lig­gen, moest Li­an­der eerst ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek la­ten uit­voe­ren. Het ge­bied van zo’n 1100 vier­kan­te me­ter wordt de ko­men­de we­ken ver­der uit­ge­kamd.

Neel­son Wit­te, van het ar­che­o­lo­gisch ad­vies­bu­reau The Mis­sing Link dat het on­der­zoek uit­voert, stelt dat wat tot nu toe is aan­ge­trof­fen, het beeld dat er al was ver­sterkt. ,,Het is dui­de­lijk dat hier Ro­mei­nen heb­ben ge­leefd'', zegt hij. ,,Het is nu de vraag wat pre­cies op deze lo­ca­tie heeft ge­staan.’’

Er zijn on­der meer 'puin­res­tan­ten' van een ge­bouw aan­ge­trof­fen. Dat kan van een mi­li­tai­re in­stel­ling zijn, maar ook een ci­viel ge­bouw, zo­als een Ro­mein­se boer­de­rij, ook wel een vil­la in die tijd. ,,Door de stuk­ken steen die zijn ge­von­den, neig je toch snel naar een ver­sterk­te boer­de­rij.’’

,,Stel dat het een woon­huis is ge­weest, is dat bij­zon­der'', ver­volgt Wit­te. ,,Zo’n ge­bouw ver in het noor­den van het Ro­mein­se rijk was zeld­zaam in die tijd.’’

Li­mes

Meer voor de hand ligt vol­gens hem een mi­li­tair ge­bouw, om­dat het de link legt met de Ro­mein­se Li­mes, de noord­grens van het rijk met for­ten, wacht­to­rens en ha­ven­in­stal­la­ties. ,,Maar ei­gen­lijk kan ik daar nog geen ze­ker­heid over ge­ven. De ar­che­o­lo­gen zoe­ken nu nog aan de ran­den van het ge­bied, aan het mid­del­ste deel moe­ten ze nog be­gin­nen. En we ver­wach­ten dat juist op die plek de mees­te ar­che­o­lo­gi­sche res­ten lig­gen.’’

De ko­men­de twee we­ken wor­den in het werk­ge­bied twee gro­te­re put­ten open­ge­legd. ,,Ik hoop dat ik dan meer over de vond­sten kan ver­tel­len'', al­dus Wit­te.