Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Dinsdag 17 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Monumentenstatus voor standbeeld Van der Werf

Er moe­ten nog en­ke­le for­ma­li­tei­ten wor­den ge­re­geld, maar dan is het Leid­se stand­beeld van Pie­ter Adri­aans­zoon van der Werf (1529-1604) de­fi­ni­tief een ste­de­lijk mo­nu­ment. Dat was het beeld nog niet, ont­dek­te de lo­ka­le VVD-frac­tie on­langs, en daar­om wordt dit nu recht­ge­zet.

Lei­den telt bij­na 3000 ge­meen­te­lij­ke en rijks­mo­nu­men­ten. Maar sculp­tuur en sok­kel van Van der Werf, een ont­werp van Johan Phi­lip Koel­man dat in 1883 in het ge­lijk­na­mi­ge park werd ont­huld, ont­breekt op die lijs­ten. ’De meest be­zon­gen en be­ju­bel­de bur­ger­va­der, en held van Lei­den', zo meldt VVD-raads­lid Ju­liet­te Gi­lis­sen over de on­los­ma­ke­lijk met 3 ok­to­ber ver­bon­den bur­ge­mees­ter. Hoe het komt dat het beeld nooit op een of­fi­ciële mo­nu­men­ten­lijst te­recht is ge­ko­men, we­ten de hui­di­ge bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders niet. Maar het stads­be­stuur meldt het met Gi­lis­sen eens te zijn dat het wel een of­fi­ci­eel mo­nu­ment moet wor­den.

De for­ma­li­teit be­staat er­uit dat er eerst een cul­tuur­his­to­ri­sche be­schrij­ving van het ob­ject moet wor­den ge­maakt. Dat gaat ver­vol­gens voor ad­vies naar de Ad­vies­com­mis­sie Cul­tuur­his­to­rie Lei­den en die legt zijn be­vin­din­gen voor aan het stads­be­stuur. Dat tilt niet te zwaar aan de ge­volg­de pro­ce­du­re: 'Ver­moe­de­lijk is het stand­beeld van bur­ge­mees­ter Van der Werf in de be­le­ving van ve­len al een mo­nu­ment.’

Loman Leefmans