Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Donderdag 5 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Geld voor Ruine van Teylingen

De Ruïne van Teylingen wordt op 1 januari eigendom van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De Tweede Kamer is onlangs  akkoord gegaan met de overdracht van in totaal 29 rijksmonumenten.

De NMO krijgt van mi­nis­ter Stef Blok (wo­nen en rijks­dienst) bud­get voor res­tau­ra­tie van het mid­del­eeuw­se bouw­werk aan de Tey­lin­ger­laan. Die res­tau­ra­tie is vol­gens hem op kor­te ter­mijn no­dig.

Een in­spec­tie van alle over te dra­gen mo­nu­men­ten heeft uit­ge­we­zen dat twee ge­bou­wen ach­ter­stal­lig on­der­houd heb­ben. Dat geldt voor de Ruï­ne van Tey­lin­gen en voor het Go­tisch Huis in Kam­pen. De mi­nis­ter heeft met de NMo af­ge­spro­ken dat ze hier fi­nan­ciële com­pen­sa­tie voor krijgt.

Be­heer
Gerard Rut­grink, voor­zit­ter van de stich­ting Be­heer Kas­teel Tey­lin­gen, gaat er van­uit dat het be­heer van het mo­nu­ment niet wij­zigt. ,,We hou­den er re­ke­ning mee dat we het be­heer het ko­men­de jaar blij­ven doen. We wil­len het daar­na ook graag blij­ven doen, maar we we­ten ook dat er meer be­lang­stel­len­den zijn, zo­als de Stich­ting Zuid-Hol­lands land­schap. Daar zul­len we dus met de nieu­we ei­ge­naar over moe­ten pra­ten.’’

Het ach­ter­stal­lig on­der­houd van de ruï­ne zit in de 'don­jon', de to­ren van het oude kas­teel. Rut­grink: ,,De ring­mu­ren zijn dit voor­jaar al ge­res­tau­reerd door het Rijks­vast­goed­be­drijf. De rest moet nog ge­beu­ren.’’ Een deel van de ring­muur is maart ver­ste­vigd met een rub­be­ren be­scherm­laag en een be­groei­ing van vet­plant­jes. Het ging om de twee­de fase van de ver­ste­vi­ging. De an­de­re helft is twee jaar ge­le­den al aan­ge­past.’’

Reu­ring
De be­heer­stich­ting en de ge­meen­te Tey­lin­gen heb­ben eer­der dit jaar al met de NMo in op­rich­ting over de toe­komst van de ruï­ne ge­praat. Zo­wel de stich­ting als de ge­meen­te wil­len graag wat meer reu­ring in en rond­om het bouw­werk. De ge­meen­te heeft vier toe­komst­mo­del­len op­ge­steld, in sa­men­spraak met de Tey­ling­se be­vol­king. De plan­nen va­rië­ren van de komst van een ho­tel tot een mu­se­um of een con­gres­cen­trum.

De ruï­ne van Tey­lin­gen heeft de af­ge­lo­pen eeu­wen veel mee­ge­maakt. De ring­muur stamt uit het be­gin van de der­tien­de eeuw. La­ter kwa­men er een woon­to­ren, voor­burcht en gracht bij. Het kas­teel dien­de toen ter be­scher­ming van de Rijn­dijk en de weg naar Haar­lem. In de veer­tien­de eeuw maak­te Ja­co­ba van Bei­e­ren van het slot haar huis.

Tij­dens de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log liep het kas­teel flin­ke be­scha­di­gin­gen op. Na een brand in 1676 wer­den de toon­to­ren en ring­muur nooit meer her­bouwd.

Redacteur: Erna Straatsma