Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 4 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Nieuw Stratenboek Sassenheim

De ge­schie­de­nis van Sas­sen­heim aan de hand van stra­ten, zo zou je het nieu­we Stra­ten­boek van Sas­sen­heim kun­nen sa­men­vat­ten. Alle 246 Sas­sen­heim­se stra­ten zijn op­ge­te­kend door vrij­wil­li­gers van de 25-ja­ri­ge Stich­ting Oud Sas­sen­heim (SOS). Op 18 no­vem­ber ver­schijnt het re­sul­taat van ja­ren­lang speur­werk in een bij­na 400 blad­zij­des tel­lend boek.

Vier jaar ge­le­den be­gon de SOS met het speur­werk naar de his­to­rie van alle Sas­sen­heim­se stra­ten. ,,Het was toch wel wat meer werk dan we dach­ten'', zegt Aad Le­lij­veld, een van de vijf au­teurs van het Stra­ten­boek. ,,In al onze on­we­tend­heid dach­ten we aan­van­ke­lijk: we gaan naar de ge­meen­te Tey­lin­gen. Die heeft een straat­na­men­com­mis­sie, die kan ons vast meer ver­tel­len. Dat bleek dus niet het ge­val.’’ De ama­teur­his­to­ri­ci wer­den door­ge­stuurd naar de ar­chie­ven van Erf­goed Lei­den en Om­stre­ken. ,,Die had ook niet wat we zoch­ten'', zegt Le­lij­veld. ,,We heb­ben bij­na alle ge­ge­vens uit het boek zelf moe­ten op­zwem­men.’’ Het kwam er op neer dat de SOS-le­den vele ge­meen­te­lij­ke stuk­ken, no­tu­len van raads­ver­ga­de­rin­gen en kran­ten­ar­ti­ke­len moesten na­le­zen. ,,Dat het zo lang heeft ge­duurd heeft ook te ma­ken met onze wens om er ge­woon een mooi boek van te ma­ken. We wil­den geen frum­mel­tje.’’

De zoek­tocht door ar­chie­ven heeft ook veel nieu­we ken­nis over de stra­ten zelf op­ge­le­verd. Zo ont­dek­ten de Sas­sen­hei­mers dat de Van Pal­landt­laan in de oor­log met puin uit Rot­ter­dam is op­ge­hoogd. Over­vliet: ,,Eind ja­ren der­tig wa­ren er plan­nen om die weg te ver­an­de­ren en in het be­gin van de oor­log is dat ge­beurd. De weg is op­ge­hoogd met puin dat over­bleef na het bom­bar­de­ment op Rot­ter­dam. Ou­de­re Sas­sen­hei­mers heb­ben ons zelfs ver­teld dat ze in dat puin le­pel­tjes za­gen lig­gen.’’

Ook stuit­ten ze op de broer van Piet Mondri­aan, die in Sas­sen­heim werk­zaam was als on­der­wij­zer. Louis Cor­ne­lis Mondri­aan gaf les op Pan­cra­ti­us­school. ,,Hij woon­de rond 1930 aan de J.P. Gou­ver­neur­laan'', zegt Over­vliet.

Naast de 246 be­staan­de stra­ten telt het boek ook een op­som­ming van stra­ten die in de loop der tijd ver­dwe­nen zijn.

Het Stra­ten­boek wordt in een op­la­ge van dui­zend ge­drukt. De SOS ver­wacht dat de be­lang­stel­ling voor het his­to­ri­sche werk groot is. ,,We heb­ben bij­na 900 do­na­teurs'', zegt Le­lij­veld. ,,Dat zijn in prin­ci­pe al­le­maal ko­pers van het boek. De Fa­ce­book­si­te Je bent een Sas­s­em­mer als… telt ook een paar dui­zend le­den. Dus we ver­wach­ten dat veel Sas­sen­hei­mers en­thou­si­ast zijn.’’

De SOS ver­koopt het boek in ei­gen be­heer. Daar­voor is be­wust ge­ko­zen, om de kost­prijs van het boek zo laag mo­ge­lijk te hou­den. ,,Als de boek­han­del er tus­sen zit, wordt het boek duur­der'', zegt Le­lij­veld. ,,Dat wil­len we niet.’’ Het boek is vanaf 18 november voor € 20,- te koop bij de SOS ( info@stichtingoudsassenheim.nl ).