Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Dinsdag 3 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Expert moet strijd Joristrap in de Lakenhal beslechten

De dis­cus­sie over de wen­se­lijk­heid van de ver­bou­wing van De La­ken­hal in Lei­den woedt nog steeds, maar de or­ga­ni­sa­tie zet al een vol­gen­de stap: deze week be­gint de sloop van vier pand­jes op de plek waar de nieuw­bouw aan de Lam­mer­markt moet ver­rij­zen. Hier was tot en met 6 sep­tem­ber de ten­toon­stel­ling 'Ver­woest Huis' te zien van kun­ste­na­res Mar­jan Teeu­wen.

De dis­cus­sie over de ver­bou­wing van Mu­se­um De La­ken­hal spitst zich toe op de 'Jo­ri­strap', de mo­nu­men­ta­le trap in het hart van het ge­bouw die stads­ar­chi­tect Jan-Wil­lem Schaap in 1872 liet ma­ken tij­dens de ver­bou­wing van de La­ken­hal tot mu­se­um. In de res­tau­ra­tie­plan­nen van de En­gel­se ar­chi­tect Ju­li­an Harrap ver­huist de trap naar de west­kant van het ge­bouw.

Vol­gens Knol is dat in de geest van ar­chi­tect Arent van ’s-Gra­ve­s­an­de (1610-1662), die de trap­pen ook aan de zij­kan­ten van De Laec­ken-Hal­le had ge­si­tu­eerd. Bo­ven­dien ont­staat in het hart van het ge­bouw ruim­te voor een met glas over­dek­te bin­nen­plaats, waar le­zin­gen, re­cep­ties, eve­ne­men­ten en ver­hu­rin­gen kun­nen plaats­heb­ben. ,,De ver­plaat­sing ge­beurt met groot res­pec­t'', zegt de mu­se­um­di­rec­teur. ,,Er is geen spra­ke van sloop, zo­als wel is ge­zegd, maar van een voor­zich­ti­ge uit­na­me in vier de­len.’’

Knol ver­ze­kert dat alle on­der­de­len wor­den her­ge­bruikt, be­hal­ve het stuc­werk van het trap­pen­huis. Dat wordt op de nieu­we plek ge­re­con­stru­eerd. Hier­voor maakt de aan­ne­mer ge­bruik van si­li­co­nen mal­len, waar­mee hij van het oude stuc­werk eerst een af­druk maakt. ,,De trap heeft in zijn hui­di­ge po­si­tie mu­se­o­lo­gi­sche waar­de, maar in de nieu­we si­tu­a­tie is een ver­ge­lijk­ba­re er­va­ring mo­ge­lijk'', ver­ze­kert Knol.

Niet ie­der­een heeft vre­de met het plan. De Leid­se kunst­his­to­ri­cus Pier Ter­wen en voor­zit­ter Joop Gijs­man van STIEL vin­den dat de ver­plaat­sing het mo­nu­men­ta­le ka­rak­ter van De La­ken­hal aan­tast. Vol­gens Ter­wen is de Jo­ri­s­trap ’een slag­ader' in de mu­se­um­pre­sen­ta­tie, die de be­zoe­kers van de Mid­del­eeu­wen naar de glo­ri­eu­ze 17de eeuw voert. Bo­ven­dien kan het trap­pen­huis vol­gens hem goed steu­nen op een lich­te sta­len con­struc­tie, waar­door de nieu­we bin­nen­plaats mét be­houd van de trap kan wor­den ge­maakt.

Ter­wen en Gijs­man heb­ben wet­hou­der Ro­bert Strijk in zo­ver­re we­ten te over­tui­gen, dat hij ’de af­we­ging van alle ar­gu­men­ten nog één keer voor­legt aan een on­af­han­ke­lij­ke ex­pert'. Die moet alle 'e­ven­tu­e­le twij­fels' weg­ne­men.

Auteur: Wilfred Simons