Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 14 oktober 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Oud Ade redt Sint-Bavokerk

De red­dings­ac­tie voor de Sint-Bavo­kerk in Oud Ade is ge­lukt. De 650 in­wo­ners vin­den de kerk zo be­lang­rijk voor het dorp dat er bin­nen en­ke­le we­ken al zes­tig­dui­zend euro werd over­ge­maakt voor een brood­no­di­ge re­no­va­tie, legt een blije voor­zit­ter van de be­heer­com­mis­sie Jan van Seg­ge­len uit.

Sinds een paar we­ken neemt bouw­be­drijf Bur­gy uit Lei­den, ge­spe­ci­a­li­seerd in het re­no­ve­ren van ker­ken en mo­nu­men­ten, de Sint-Bavo­kerk on­der han­den. Van Seg­ge­len maak­te zich af­ge­lo­pen zo­mer sterk voor de re­no­va­tie. Hij stuur­de on­der meer een brand­brief naar in­wo­ners van Oud Ade en Rijp­we­te­ring en hield een in­for­ma­tie­avond. Nu blijkt dat al die in­span­nin­gen zijn vruch­ten heb­ben af­ge­wor­pen.

Van Seg­ge­len: ,,We wil­den we­ten of er draag­vlak voor zo’n re­no­va­tie zou zijn in de ge­meen­schap. Nou, ja dus. Zo’n kerk hoort in ons dorp thuis. Ook men­sen die niet vaak in de kerk ko­men, vin­den dat. Het is uniek dat er in zo’n kor­te tijd zo­veel geld is op­ge­haald. Daar zijn we heel blij mee.’’

Bur­gy kan nu de scheu­ren in de kerk aan­pak­ken en ver­vangt ka­pot­te ste­nen. Daar­naast wordt al het voeg­werk her­steld en wor­den ko­zij­nen en ven­ster­ban­ken ver­van­gen. Ook de go­ten wor­den aan­ge­pakt. Er was min­stens ze­ven­tig­dui­zend euro no­dig voor het werk, dat wordt nog wel ge­haald. Dat is mooi, om­dat Oud Ade dan ook nog recht heeft op 144.000 euro sub­si­die uit een lan­de­lijk pot­je waar­mee nog meer her­stel­werk­zaam­he­den kun­nen wor­den ver­richt. ,,Als je het goe­de en eer­lij­ke ver­haal ver­telt, dan kom je het verst. Ze­ker in zo’n klei­ne ge­meen­schap.’’