Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Donderdag 1 oktober 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Zeldzaam glas voor Museum De Lakenhal

Mu­se­um De La­ken­hal is op bij­zon­de­re wij­ze ei­ge­naar ge­wor­den van een zeld­zaam acht­tien­de-eeuws kelk­glas met een ty­pisch Leids op­schrift. Een groep par­ti­cu­lie­re wel­doe­ners bracht het be­no­dig­de be­drag bij­een om het glas te kun­nen ver­wer­ven. Op za­ter­dag 3 ok­to­ber is het pronk­stuk tus­sen 10 en 13 uur voor ie­der­een gra­tis te be­won­de­ren in Mu­se­um De La­ken­hal.

Het 18e-eeuw­se lood­glas is ver­sierd met de spreuk Haec Li­ber­ta­tis Ergo (Dit om­wil­le van de vrij­heid). Het is daar­mee een echt 3-Ok­to­ber­glas dat on­los­ma­ke­lijk ver­bon­den is met de ge­schie­de­nis van de stad Lei­den. Het ge­le­gen­heids­glas is waar­schijn­lijk ge­bruikt bij her­den­kin­gen van het Lei­dens Ont­zet. Cen­traal in de voor­stel­ling staat een pij­len­bun­del die de ze­ven vrije Pro­vin­ciën van de Ne­der­lan­den sym­bo­li­seert, waar­van het ont­zet van Lei­den als het ware het be­gin was. On­der de pij­len­bun­del is een tro­fee te zien, be­staan­de uit wa­pens en mi­li­tai­re ob­jec­ten: vaan­dels, trom­mels, ka­non­nen, laad­stok­ken, hel­le­baar­den en pie­ken.

Sinds haar ont­staan in 1874 heeft Mu­se­um De La­ken­hal di­ver­se ge­de­co­reer­de gla­zen ver­za­meld, maar een glas met een her­in­ne­ring aan het Lei­dens Ont­zet was nog niet ver­te­gen­woor­digd in de col­lec­tie.