Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Woensdag 30 september 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Leidse zorgen over hogere huren hofjes door heffing

Mi­nis­ter Blok (Wo­nen en Rijks­dienst) houdt vast aan de ver­huur­ders­hef­fing voor hof­jes. SP-Ka­mer­lid Sa­det Ka­ra­bulut wil­de voor de hof­jes graag een uit­zon­de­ring op de ex­tra be­las­ting voor ver­huur­ders met meer dan tien wo­nin­gen.

De ver­huur­ders­hef­fing is voor hof­jes bij­na niet op te bren­gen, stelt het Ka­mer­lid. Ka­ra­bulut wees op de uit­wer­king van die hef­fing voor het Es­sen­hof in Haar­lem.

De Haar­lem­se stich­ting, die tij­de­lijk wo­nin­gen ver­huurt aan men­sen die plot­se­ling op straat te­recht drei­gen te ko­men, moet ruim 11.500 euro op­hoes­ten om aan de ver­plich­ting te vol­doen. Hoe moet de stich­ting dat voor el­kaar krij­gen, wil­de Ka­ra­bulut we­ten. Door de hu­ren te ver­ho­gen, sug­ge­reert de mi­nis­ter in zijn ant­woor­den.

Het ar­gu­ment dat hof­jes een sta­tus apar­te moe­ten heb­ben om­dat ze voor­al een so­ci­a­le func­tie heb­ben, deelt de mi­nis­ter niet: ,,Er be­staan daar­naast ook ver­huur­ders van hof­jes­wo­nin­gen die meer ver­ge­lijk­baar zijn met com­mer­ciële ver­huur­ders (...). Ik zie daar­om geen ob­jec­tie­ve gron­den om bin­nen de hef­fing een der­ge­lijk on­der­scheid te ma­ken.”

In Lei­den maakt CDA-raads­lid Joost Ble­ijie zich zor­gen over de ge­vol­gen van de ver­huur­ders­hef­fing voor de hof­jes. En ook hier is het ant­woord op vra­gen het CDA-raads­lid van het stads­be­stuur een­dui­dig: om die te kun­nen be­ta­len, is huur­ver­ho­ging de meest lo­gi­sche op­tie. Ove­ri­gens valt het be­drag voor bij­voor­beeld de Stich­ting Hof­jes Dia­co­nie in Lei­den ho­ger uit dan in Haar­lem: de huur­ders zul­len de ko­men­de ze­ven jaar 180.000 euro moe­ten op­hoes­ten, en moe­ten re­ke­nen op een fik­se huur­ver­ho­ging.