Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Maandag 21 december 2015

Koudekerk, Historisch Genootschap

Oudheidkamer weg, reizende exposities

De Kou­de­kerk­se oud­heid­ka­mer is gesloten. Het His­to­risch Ge­noot­schap Kou­de­kerk gooit het over een an­de­re boeg, met rei­zen­de ten­toon­stel­lin­gen en le­zin­gen.

De slui­ting van de oud­heid­ka­mer heeft te ma­ken met plan­nen voor het ge­bied rond­om Dorps­straat 55, waar het ge­noot­schap nu ze­telt. Op die plek komt een ker­ke­lijk cen­trum en ap­par­te­men­ten. Dorps­straat 55 wordt ge­sloopt en er komt nieuw­bouw voor te­rug in de stijl van het hui­di­ge pand.

,,Die ge­dwon­gen ver­hui­zing was voor ons aan­lei­ding om ons te be­zin­nen op de toe­komst'', zegt voor­zit­ter Al­bert Dor­re­s­tein van het ge­noot­schap. ,,We zijn tot de con­clu­sie ge­ko­men dat we geen an­der pand wil­len.’’

De spul­len uit de oud­heid­ka­mer ver­hui­zen naar de kel­der van uit­vaart­cen­trum De Waard aan Eu­ro­pas­in­gel. De ko­men­de tijd wil het ge­noot­schap meer op pad gaan, met bij­voor­beeld tij­de­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen in be­drijfs­ruim­ten of ver­e­ni­gings­ge­bou­wen. Be­drij­ven en ver­e­ni­gin­gen kun­nen voort­aan op aan­vraag een ex­po­si­tie krij­gen.

Dor­re­s­tein: ,,We za­ten in de Dorps­straat wel op een mooi cen­traal punt met onze oud­heid­ka­mer, maar we had­den wei­nig be­zoe­kers. Het kwam re­gel­ma­tig voor dat op een mid­dag maar twee be­zoe­kers bin­nen kwa­men. Dan be­gin je je toch af te vra­gen of dat wel zin­vol is.’’

Het his­to­risch ge­noot­schap wil daar­om 'vraag­ge­rich­ter' gaan wer­ken. ,,We gaan meer naar de men­sen toe. Als ik een gast­les op een school geef, be­reik ik in één uur der­tig kin­de­ren.’’

Bron LD, Erna Straatsma